ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กล้องสำรวจ Survey

     เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานสำรวจเพื่อหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งของจุดต่างๆ ประกอบด้วยการวัดระยะ (Distance) ทิศทาง (Direction) และค่าระดับ (Elevation) ซึ่งเมื่อได้รายละเอียดต่างๆ จากการวัดในภูมิประเทศแล้ว ก็นำรายละเอียดเหล่านั้นมาเขียนเป็นภาพเขียน (Drawings) ต่างๆ เช่น แผนที่ (Map) แผนผัง (Plan) ภาพตัดตามยาว (Profile) ภาพตัดตามขวาง (Cross-section) เส้นชั้นความสูง (Contour line) แผนภูมิ (Chart) กราฟ (Graph) แผนภาพ (Diagram) และของจำลอง (Relief Model) อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างประกอบกัน แล้วแต่ความต้องการ

     การสำรวจส่วนใหญ่มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบ

 1. เนื้อที่ (Area) การวัดในระนาบแผนที่
 2. ขอบเขต (Boundaries) การวัดและรวบรวมข้อมูลสำหรับเขียนแผนที่แนวเขต
 3. รูปร่าง (Shape) 
 4. ทิศทาง (Direction) ในงานรังวัดและการแผนที่ หมายถึงมุมราบของแนวเล็งวัดจากแนวหรือระนาบอ้างอิงที่สถานีข่ายสามเหลี่ยม ทอนมุมราบวัดได้เป็นทิศทางโดยกำหนดทิศทางของสถานีหนึ่งของชุดการวัดที่สถานีเป็นศูนย์ แสดงทิศทางของสถานีต่างๆ เรียงเวียนไปตามเข็มนาฬิกา
 5. ตำแหน่ง (Location)
 6. ค่าระดับ (Elevation) ระยะดิ่งวัดจากฐานระดับถึงจุดบนพื้นดิน (ไม่ใช่ปะปนกับความสูง (altitude) ซึ่งหมายถึงระยะดิ่งวัดขึ้นจากพื้นดิน
 7. ปริมาตร (Volume)
กล้องประมวลผล กล้องวัดมุม กล้องระดับอัตโนมัติ
TOTAL STATIONS THEODOLITES AUTOMATIC LEVELS

 

 

    

 กล้องสำรวจประมวลผล

TOTAL STATIONS   

 

     เป็นกล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับใช้วัดค่ามุม และค่าระยะ พร้อมโปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จอยู่ในกล้องตัวเดียวกัน ลักษณะของตัวเครื่องจะประกอบกันด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ เครื่องวัดระยะ Electronic Distance Meter (EDM)  และกล้องวัดมุม Theodolite โดยใช้แกนกล้องโทรทัศน์ (Telescope) ร่วมกัน 

     กล้องประมวลผลรวม Total Stations เป็นกล้องสำรวจชนิดหนึ่ง วัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด Infrared และใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในการวัดระยะทาง แยกประเภทออกได้อีกเป็น 

 1. Reflectorless Total Station สามารถวัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในระยะใกล้ตามความสามารถของตัวกล้อง
 2. Robotic Total Station มีระบบขับเคลื่อนตัวเองด้วยมอเตอร์ สามารถสั่งการเคลื่อนไหวของกล้องผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เล็งเป้าหมายได้อัตโนมัติ และเมื่อใช้กับเป้าสะท้อนแสงชนิดพิเศษ ตัวกล้องก็สามารถเคลื่อนไหวตามการแคลื่อนไหวของเป้าฯได้ 
 3. Remote Total Station เป็นกล้องชนิดเดียวกันกับ Robotic Total Station ใช้ระบบวิทยุในการเชื่อมต่อสั่งการทำงานของตัวกล้อง สะดวกเพราะสามารถทำงานลำพังด้วยตัวคนเดียว 

TOTAL STATIONS กล้องสำรวจประมวลผล  การเลือกกล้องให้เหมาะกับงานที่ทำ
  
TOTAL STATIONS กล้องประมวลผล ขนาดเล็ก

 • งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
 • งานวางผัง Setting-out Survey 
 • งานสำรวจวางตำแหน่งจุดตอกเสาเข็ม
 • Pile Setting Out
 • งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
 • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
 • งานสำรวจธรณี Geologic survey
 • งานชลประทาน Irrigation

  TOTAL STATIONS กล้องประมวลผล ขนาดใหญ่

 • งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
 • งานประมวลผลข้อมูล สำรวจทุกชนิด
 • All Field Survey Data Processing
 • งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
 • งานสำรวจค่าความเบี่ยงเบน Deviation Survey
 • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
 • งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
 • งานรังวัดเหมือง Mine survey

  

 

 

 

 

 

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ 

DIGITAL THEODOLITES 

 

     เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ, มุมดิ่ง และสามารถใช้ในการรังวัดหาระยะทางราบ, ระยะทางดิ่ง (ความสูง) ของวัตถุได้ เพื่อที่ต้องการวางแนวเส้น, แนวดิ่ง, วัดมุมองศาระหว่างวัตถุ หรือการกำหนดจุดให้เกิดง่ามมุมตามที่ต้องการ, คำนวณพื้นที่, คำนวณความสูง เช่นงานวางแนวอาคาร, แนวเขตที่ดิน, ติดตั้งเครื่องจักร, ชั้นวางสินค้า, และหาค่าระดับต่างๆ ในการก่อสร้าง 

     กล้องวัดมุม Theodolite แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 1. Electronic Theodolite  หรือ Digital Theodolite   เป็นกล้องที่มีจานองศาราบและองศาดิ่ง ตัวองศาเป็นรหัสแถบ การทำงานของระบบการอ่านค่าขององศาจะปรากฏเป็นตัวเลขบนจอภาพ
 2. Mechanical Theodolite หรือ Optical Theodolite เป็นกล้องที่ใช้ระบบอ่านค่ามุมโดยให้แสงสะท้อนภาพ ขีดส่วนแบ่งของจานองศา ปัจจุบันไม่ผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว เพราะความต้องการมีน้อยลงเนื่องจาการใช้งานจะยุ่งยากกว่ากล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้นทุนการผลิตก็แพงกว่ามาก 

     ชนิดของกล้องวัดมุม (Theodolite) แบ่งตามลักษณะการอ่านค่าองศา 

 1. Vernier Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศา จากขีดส่วนแบ่งของจานองศาได้โดยตรง โดยใช้เวอร์เนียช่วยอ่าน
 2. Direct Reading หรือ Scale Reading Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศา โดยให้แสงสะท้อนภาพขีดส่วนแบ่งของจานองศา
 3. Micrometer Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศาโดยใช้ Micrometer ช่วยในการอ่านค่าองศา
 4. Digital Theodolite หรือ Electronic Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศา โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอ่าน จะปรากฏเป็นตัวเลขบนจอภาพ
 5. Total Station Theodolite เป็นการนำเอากล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Distance Measurement = EDM.) รวมเข้าเป็นกล้องตัวเดียวกัน สามารถหาระยะทาง พิกัดและค่ากำหนดสูง ของจุดได้อย่างรวดเร็ว

กล้องวัดมุม DIGITAL THEODOLITES 

 

   

DT-205
TOPCON
ค่ามุมเที่ยงตรง
5 พิลิปดา

NE-102
NIKON
ค่ามุมเที่ยงตรง
5 พิลิปดา

ETH-505
PENTAX
ค่ามุมเที่ยงตรง
5 พิลิปดา

 การเลือกกล้องให้เหมาะกับงานที่ทำ
  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 2 พิลิปดา)

 • งานชลประทาน Irrigation
 • งานโรงงานอุตสาหกรรม Industry
 • งานรังวัดภูมิภายภาพ Geophysical survey
 • งานอุโมงค์ Tunnels
 • ทำวงรอบพิกัดภูมิศาสตร์ Geodetic survey 
 • งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 5 พิลิปดา)

 • งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
 • งานสำรวจธรณี Geologic survey
 • งานก่อสร้างตึกสูง Higher-order construction
 • งานวิศวกรรมโยธา Motorways 
 • งานรังวัดภูมิประเทศ Topographic survey 
 • งานอุโมงค์ Tunnels

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 10 พิลิปดา)

 • งานภูมิสถาปัตย์ Architects
 • งานด้านวิศวกรรม Drainage
 • งานก่อสร้างตึกสูง construction
 • 
งานวิศวกรรมโยธา Motorways
 • งานชลประทาน Irrigation
 • งานรังวัดเหมือง Mine survey

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 20 พิลิปดา)

 • งานก่อลร้างทั่วไป Builders
 • งานปักผัง-แบ่งแปลงสวนเกษตร ปลูกพืชไร่
 • Gardeners Farmers Planners
 • งานสำรวจหน้าดิน Soil survey
 
• งานรังวัดที่ดิน Land survey
 
• งานภูมิสถาปัตย์ Architects
 
• งานอาคารขนาดใหญ่ Construction

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ 

AUTOMATIC LEVELS

    

 

     เป็นกล้องสํารวจชนิดหนึ่งสำหรับหาค่าระดับสูง-ต่ำของพื้นที่ โดยชุดอัตโนมัติทำหน้าที่รักษาระดับแนวเล็ง (Line of sight) ให้ได้ระดับอยู่เสมอ แม้กล้องจะไม่ได้ระดับก็ตาม

     ระบบอัตโนมัติ (Compensator) ของตัวกล้องใช้หลักการอาศัยแรงดึงดูดของโลก (Gravity) เป็นมูลฐานในการสร้าง ประกอบด้วยกระจกเงาสะท้อนภาพ"ปริซึม" ติดตั้งอยู่ ระหว่างระบบโฟกัสกับระบบสายใยกล้อง จะถูกแขวนให้แกว่งอยู่เป็นอิสระคล้ายลูกตุ้มนาฬิกา (Pendulum) ภายในง่ามมุมที่จำกัด ทำหน้าที่ปรับระดับของแนวเล็ง แล้วส่งสะท้อนต่อไป เพียงแต่ตั้งกล้องให้ได้ระดับพอประมาณโดยอาศัยการสังเกตระดับน้ำฟองกลมเท่านั้น

AUTOMATIC LEVELS กล้องวัดระดับ 

AT-B2
TOPCON 
กำลังขยาย 32 เท่า

NA332
LEICA
กำลังขยาย 32 เท่า

AE-7C
NIKON
กำลังขยาย 30 เท่า

 การเลือกกล้องให้เหมาะกับงานที่ทำ
  กล้องระดับขนาดกลาง (กำลังขยาย 32 เท่า)
  
สำหรับงานวิศวกรรมสำรวจ

 • งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
 • งานประมวลผลข้อมูล สำรวจทุกชนิด
 • All Field Survey Data Processing
 • งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
 • งานสำรวจค่าความเบี่ยงเบน Deviation Survey
 • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
 • งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
 • งานรังวัดเหมือง Mine survey

  กล้องระดับขนาดกลาง (กำลังขยาย 28 - 30 เท่า)
  
สำหรับงานวิศวกรรมสำรวจ

 • งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
 • งานประมวลผลข้อมูล สำรวจทุกชนิด
 • All Field Survey Data Processing
 • งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
 • งานสำรวจค่าความเบี่ยงเบน Deviation Survey
 • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
 • งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
 • งานรังวัดเหมือง Mine survey

  กล้องระดับขนาดกลาง (กำลังขยาย 24 เท่า)
  
สำหรับงานวิศวกรรมสำรวจ

 • งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
 • งานประมวลผลข้อมูล สำรวจทุกชนิด
 • All Field Survey Data Processing
 • งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
 • งานสำรวจค่าความเบี่ยงเบน Deviation Survey
 • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
 • งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
 • งานรังวัดเหมือง Mine survey

  กล้องระดับขนาดเล็ก (กำลังขยาย 20-22 เท่า)
  
สำหรับใช้งานทำระดับทั่วไป

 • งานจัดสวน, สวนเกษตร Gardeners
 • งานทำแบ่งแปลงปลูกพืชไร่ Farmers
 • งานปักผัง-แบ่งแปลง Planners
 • งานภูมิสถาปัตย์ Architects
 • งานก่อลร้างทั่วไป Builders
 • งานสำรวจหน้าดิน Soil survey  หน้า 1/1
1
[Go to top]