บทความ


  • กล้องสำรวจ SURVEYเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานสำรวจเพื่อหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งของจุดต่างๆ ประกอบด้วยการวัดระยะ (Distance) ทิศทาง (Direction) และค่าระดับ (Elevation) ซึ่งเมื่อได้รายละเ...

  • TOTAL STATION กล้องสำรวจประมวลผลเป็นกล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับใช้วัดค่ามุม และค่าระยะ พร้อมโปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จอยู่ในกล้องตัวเดียวกัน ลักษณะของตัวเครื่องจะประกอบ...

  • กล้องวัดมุม THEODOLITEเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ, มุมดิ่ง และสามารถใช้ในการรังวัดหาระยะทางราบ, ระยะทางดิ่ง (ความสูง) ของวัตถุได้ เพื่อที่ต้องการวางแนวเส้น, แนวดิ่ง, วั...

  • กล้องระดับอัตโนมัติAUTOMATIC LEVELS เป็นกล้องสํารวจชนิดหนึ่งสำหรับหาค่าระดับสูง-ต่ำของพื้นที่ โดยชุดอัตโนมัติทำหน้าที่รักษาระดับแนวเล็ง (Line of sight) ให้ได้ระดับอยู่เสมอ แม้กล้อ...