• แผ่นตัวเลข (Figure-plate)
    100.00 ฿
  • แผ่นวัดระดับน้ำ Staff Gauge
    1,500.00 ฿