THEODOLITE กล้องวัดมุม

    กล้องวัดมุม THEODOLITE เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ, มุมดิ่ง และสามารถใช้ในการรังวัดหาระยะทางราบ, ระยะทางดิ่ง (ความสูง) ของวัตถุได้ เพื่อที่ต้องการวางแนวเส้น, แนวดิ่ง, วัดมุมองศาระหว่างวัตถุ หรือการกำหนดจุดให้เกิดง่ามมุมตามที่ต้องการ, คำนวณพื้นที่, คำนวณความสูง เช่นงานวางแนวอาคาร, แนวเขตที่ดิน, ติดตั้งเครื่องจักร, ชั้นวางสินค้า, และหาค่าระดับต่างๆ ในการก่อสร้าง 

 

  THEODOLITE กล้องวัดมุม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. Electronic Theodolite หรือ Digital Theodolite เป็นกล้องที่มีจานองศาราบและองศาดิ่ง ตัวองศาเป็นรหัสแถบ การทำงานของระบบการอ่านค่าขององศาจะปรากฏเป็นตัวเลขบนจอภาพ
2. Mechanical Theodolite หรือ Optical Theodolite เป็นกล้องที่ใช้ระบบอ่านค่ามุมโดยให้แสงสะท้อนภาพ ขีดส่วนแบ่งของจานองศา ปัจจุบันไม่ผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว เพราะความต้องการมีน้อยลงเนื่องจาการใช้งานจะยุ่งยากกว่ากล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้นทุนการผลิตก็แพงกว่ามาก 

  ชนิดของกล้องวัดมุม THEODOLITE แบ่งตามลักษณะการอ่านค่าองศา

1. Vernier Transit เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศา จากขีดส่วนแบ่งของจานองศาได้โดยตรง โดยใช้เวอร์เนียช่วยอ่าน
2. Direct Reading หรือ Scale Reading Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศา โดยให้แสงสะท้อนภาพขีดส่วนแบ่งของจานองศา
3. Micrometer Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศาโดยใช้ Micrometer ช่วยในการอ่านค่าองศา
4. Digital Theodolite หรือ Electronic Theodolite เป็นกล้องวัดมุมที่อ่านค่าองศา โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอ่าน จะปรากฏเป็นตัวเลขบนจอภาพ
5. Total Station Theodolite เป็นการนำเอากล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Distance Measurement = EDM.) รวมเข้าเป็นกล้องตัวเดียวกัน สามารถหาระยะทาง พิกัดและค่ากำหนดสูง ของจุดได้อย่างรวดเร็ว

THEODOLITE กล้องวัดมุม มีหลายชนิด หลายรุ่น มีความละเอียดหลายระดับ นักสำรวจที่จะนำกล้องชนิดนี้ไปใช้งาน จึงต้องมีความระมัดระวัง ใช้ให้เหมาะกับประเภทของงานว่างานนั้นๆ ต้องการความละเอียดมากน้อยเพียงใด

  การเลือกกล้องให้เหมาะกับงานที่ทำ

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 2 พิลิปดา)
• งานชลประทาน Irrigation
• งานโรงงานอุตสาหกรรม Industry
• งานรังวัดภูมิภายภาพ Geophysical survey
• งานอุโมงค์ Tunnels
• ทำวงรอบพิกัดภูมิศาสตร์ Geodetic survey
• งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 5 พิลิปดา)
• งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
• งานสำรวจธรณี Geologic survey
• งานก่อสร้างตึกสูง Higher-order construction
• งานวิศวกรรมโยธา Motorways
• งานรังวัดภูมิประเทศ Topographic survey
• งานอุโมงค์ Tunnels

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 10 พิลิปดา)
• งานภูมิสถาปัตย์ Architects
• งานด้านวิศวกรรม Drainage
• งานก่อสร้างตึกสูง construction
• งานวิศวกรรมโยธา Motorways
• งานชลประทาน Irrigation
• งานรังวัดเหมือง Mine survey

  กล้องวัดมุม (ค่ามุมเที่ยงตรง +/- 20 พิลิปดา)
• งานก่อลร้างทั่วไป Builders
• งานปักผัง-แบ่งแปลงสวนเกษตร ปลูกพืชไร่
• Gardeners Farmers Planners
• งานสำรวจหน้าดิน Soil survey
• งานรังวัดที่ดิน Land survey
• งานภูมิสถาปัตย์ Architects
• งานอาคารขนาดใหญ่ Construction